สารบัญนำทาง
คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
คลิกเพื่ออ่านคำแนะนำการใช้งาน
แหล่งข้อมูลที่ได้ทำการศึกษา
ข้อมูลทีมงานผู้พัฒนาผลงาน
     โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 
 
เมือง ก และเมือง ข อยู่ห่างกัน 480 กิโลเมตร ประวิทย์ขับรถยนต์จากเมือง ก ไปเมือง ข ส่วนกานดาขับรถยนต์
จากเมือง ข ไปเมือง ก บนเส้นทางเดียวกัน ทั้งสองออกเดินทางเวลา 6.00 น. พร้อมกันเขาจะพบกันเวลา 9.00 น.
โดยประวิทย์ขับรถได้ระยะทางมากกว่ากานดา 30 กิโลเมตร จงหาว่าแต่ละคนขับรถด้วยอัตราเร็วเท่าไร
โจทย์ต้องการทราบอัตราเร็วของแต่ละคน
ให้ x แทนอัตราเร็วของประวิทย์ (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
และ y แทนอัตราเร็วของกานดา (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
จากข้อความ "ทั้งสองออกเดินทางเวลา 6.00 น. พร้อมกันเขาจะพบกันเวลา 9.00 น."
แสดงว่าทั้งสองคนใช้เวลาขับรถยนต์ 3 ชั่วโมง
ประวิทย์ขับรถยนต์ด้วยอัตราเร็ว x กิโลเมตร/ชั่วโมง แสดงว่า 3 ชั่วโมง ขับได้ระยะทาง 3x กิโลเมตร
กานดาขับรถยนต์ด้วยอัตราเร็ว y กิโลเมตร/ชั่วโมง แสดงว่า 3 ชั่วโมง ขับได้ระยะทาง 3y กิโลเมตร
จากข้อความ "เมือง ก และเมือง ข อยู่ห่างกัน 480 กิโลเมตร"
แสดงว่าระยะทางที่ทั้งสองคนเดินทางได้รวมกันเท่ากับ 480 กิโลเมตร
นั่นคือ 3x + 3y = 480 ----------- (1)
จากข้อความ "ประวิทย์ขับรถได้ระยะทางมากกว่ากานดา 30 กิโลเมตร"
จะได้ 3x - 3y = 30 ----------- (2)
แก้สมการโดยนำ (1) + (2)
จะได้ 6x = 510  
  x = 85  
แทน x = 85 ในสมการ (1)
จะได้ 3(85) + 3y = 480  
  255 + 3y = 480  
  3y = 480 - 255  
    = 225  
  y = 75  
ดังนั้น ประวิทย์และกานดาขับรถยนต์ด้วยอัตราเร็ว 85 และ 75 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามลำดับ
ชมวิดีโอ
 
สร้างสรรค์โดย

ทีมงานไอแม็ท
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
Resolution Support : 1024 x 768