รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม ระดับชั้นที่รับ จำนวนที่รับ ครูผู้สอน รายชื่อนักเรียน
1 101 ICT Free Style รับทุกระดับชั้น 50 นางสาวบุษราคัม แก้วพวง คลิก (1)
2 102 ติวคณิตศาสตร์ รับทุกระดับชั้น 50 นางสาวมัสลิน เหมือนมาตย์ คลิก (0)
3 103 แฮนด์บอล รับทุกระดับชั้น 50 นางฐณิญาร์ เสดา คลิก (0)
4 104 เกษตร รับทุกระดับชั้น 50 นายปิยะพนธ์ ดอกแขมกลาง คลิก (2)
5 105 ภาษาพาเพลิน รับทุกระดับชั้น 50 นางสมจิตร บัวแก้ว คลิก (0)
6 106 อังกฤษพาเพลิน รับทุกระดับชั้น 50 นางสาวอาทิยา อ่อนสาร คลิก (0)
7 107 เด็กดี V-Star รับทุกระดับชั้น 50 นางสาวพิชยาศิริ พิมพ์ทราย คลิก (0)
8 108 ภาษาอังกฤษ รับทุกระดับชั้น 50 นางธัมมาภรณ์ จูมสิมมา คลิก (0)
9 109 ยุวบรรณารักษ์ รับทุกระดับชั้น 50 นางสาวมยุรี ภักดีเหลา คลิก (0)
10 110 เปตอง รับทุกระดับชั้น 50 นางภัชรีพร วงศ์บา คลิก (0)
11 111 วาดรูป รับทุกระดับชั้น 50 นางสาวปนัดดา คำลีมัด คลิก (0)
12 112 โลกวิทย์คิดสนุก รับทุกระดับชั้น 50 นายนิพนธ์ พลเศรษฐเลิศ คลิก (0)
13 113 ถ่ายภาพ รับทุกระดับชั้น 50 นางสาวเทพี มณีกุล คลิก (0)
14 114 วอลเลย์บอลในร่ม รับทุกระดับชั้น 50 นางสาวภคอร อำนวย คลิก (0)
15 115 กีฬาบาสเก็ตบอล รับทุกระดับชั้น 50 นายสมพงษ์ ศรีเลิศ คลิก (1)
16 116 เปิด Dictionary รับทุกระดับชั้น 50 นางสาวอาทิยา อ่อนสาร คลิก (0)
17 117 การสร้างโปรแกรม รับทุกระดับชั้น 50 นางนิพา แสงกล้า คลิก (0)
18 118 ดนตรี (กีตาร์โปร่ง) รับทุกระดับชั้น 50 นายรังศรี ใจมั่น คลิก (1)
19 119 กบนอกกะลา รับทุกระดับชั้น 50 นายศิริพงษ์ เนียมมูล คลิก (0)
20 120 English is fun รับทุกระดับชั้น 50 นางสาวสุกัญญา เลไธสง คลิก (0)
21 121 หมากฮอส รับทุกระดับชั้น 50 นายสวาท ศักดิ์วิจารณ์ คลิก (0)
22 122 ท่องโลก ICT ม.ปลาย รับทุกระดับชั้น 50 นางสาวบุษราคัม แก้วพวง คลิก (0)
23 123 เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย รับทุกระดับชั้น 50 นางสาวศิรีรักษ์ แสงกล้าธนะชัย คลิก (0)
24 124 เกษตร รับทุกระดับชั้น 50 นายปิยะพนธ์ ดอกแขมกลาง คลิก (7)
25 125 ภาษาพาเพลิน รับทุกระดับชั้น 50 นางนงลักษณ์ สุวรรณเทน คลิก (0)
26 126 Cover Dance รับทุกระดับชั้น 50 นางสาวภคอร อำนวย คลิก (0)
27 127 คณะกรรมการสภานักเรียน รับทุกระดับชั้น 50 นายศุภชัย วโรรส คลิก (0)
28 128 ภาษาพาเพลิน รับทุกระดับชั้น 50 นางสาวกรพินธุ์ บุญเลิศ คลิก (0)
29 129 ศิลปะ รับทุกระดับชั้น 50 นางสุรัสวดี ไตรรัตน์ คลิก (0)
30 130 ศิลปะสร้างสรรค์ รับทุกระดับชั้น 50 นางสุรัสวดี ไตรรัตน์ คลิก (0)
31 131 V-Star รับทุกระดับชั้น 50 นางสาวพิชยาศิริ พิมพ์ทราย คลิก (0)
32 132 เปตอง รับทุกระดับชั้น 50 นายประเสริฐ แสงสว่าง คลิก (0)
33 133 วอลเลย์บอล รับทุกระดับชั้น 50 นางฐณิญาร์ เสดา คลิก (0)
34 134 ดนตรี รับทุกระดับชั้น 50 นายรังศรี ใจมั่น คลิก (0)
35 135 ประดิษฐ์ รับทุกระดับชั้น 50 นายประหยัด เสนไสย์ คลิก (0)
36 136 หมากรุก รับทุกระดับชั้น 50 นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์ คลิก (0)
37 137 การทดลองวิทยาศาสตร์ รับทุกระดับชั้น 50 นางภัชรินทร์ ขุขันธ์เขต คลิก (0)
38 138 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ รับทุกระดับชั้น 50 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ คลิก (0)
39 139 ฟุตซอล รับทุกระดับชั้น 50 นายภิรมย์ อินทะนะ คลิก (0)
40 140 นันทนาการหรรษา รับทุกระดับชั้น 50 นางปฏิญญา พวงทอง คลิก (0)
41 141 BLW Badminton Club รับทุกระดับชั้น 50 นายไสว วรรณทวี คลิก (0)
42 142 ตระกร้อ รับทุกระดับชั้น 50 นายภิรมย์ อินทะนะ คลิก (0)
43 143 เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย รับทุกระดับชั้น 50 นางสาวศิรีรักษ์ แสงกล้าธนะชัย คลิก (0)
44 144 บรรณารักษ์อาสา รับทุกระดับชั้น 50 นางสาวยุพา คำแพง คลิก (0)
45 145 หมากรุก รับทุกระดับชั้น 50 นายสวาท ศักดิ์วิจารณ์ คลิก (0)
46 146 วงโยธวาทิต รับทุกระดับชั้น 50 นายเดชา พรมมาสุข คลิก (1)
47 147 ฟุตบอล รับทุกระดับชั้น 50 นายเจษฎาภรณ์ ทองยา คลิก (0)
48 148 เปตอง รับทุกระดับชั้น 50 นายสมพงษ์ ศรีเลิศ คลิก (0)
49 149 อุตสาหกรรม รับทุกระดับชั้น 50 ไม่พบข้อมูล คลิก (0)
50 150 คอมพิวเตอร์พาเพลิน รับทุกระดับชั้น 50 นายมนตรี สอนไชยญาติ คลิก (0)
51 151 ฟิสิกส์หรรษา รับทุกระดับชั้น 50 นายวงศ์พันธ์ เวียงนนท์ คลิก (0)
52 152 หมากฮอส รับทุกระดับชั้น 50 นางเถลิง จูมสิมมา คลิก (0)

กลับหน้าเว็บไซต์โรงเรียน